Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kynologisch Instructeur van Honda Brava., gevestigd te Linschoten en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  30167573

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij Honda Brava zich verbindt jegens de Klant een training in te stellen ten behoeve van de huisdier(en) van die Klant. 1.2 Training: het volgen van lessen ten behoeve van  gedrag van de hond 1.3 Kynologisch Instructeur Joke Sauerbreij , gevestigd te Linschoten,  1.4 Klant: eigenaar van het dier, die training wenst en daartoe opdracht geeft inzake het  gedrag van zijn dier. 1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door Honda Brava zijn aanvaard conform artikel 2.2.

2.2 Overeenkomst van opdracht komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken voor de training.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Honda Brava staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten,de aanwijzingen van de Instructeur op te volgen.

3.3 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de training gebruik te maken van de door de Instructeur voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, Instructeur en omgeving.

3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de Instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.5 Dieren, welke f een training volgen, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.

4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;

4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

 ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1 Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door de Instructeur te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.

5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.3 De vergoeding dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanvang van de Training te zijn voldaan.

5.4 Deelbetaling van de vergoeding voor Training zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de Kynologisch Instructeur.

5.5 Annulering door Klant van gemaakte afspraken zal door de Instructeur aanvaard worden.

5.6 Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

5.7 Bij een door Honda Brava aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Bij een door Honda Brava aanvaarde annulering binnen 24 uur voor       aanvang van de betrokken afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Indien de afspraak op een later tijdstip wordt ingehaald zijn er geen extra kosten verschuldigd.

5.8 Indien de Klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.

5.9 Indien de Instructeur door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

 ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Honda Brava kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de Instructeur in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de training te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.2 De Instructeur is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de training.

6.3 Deelname door Klant aan training gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).

6.4 Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1 De Instructeur zal alle hem verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 De Instructeur zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de training zonder schriftelijke toestemming van de klant.

 ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1 De Instructeur behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2 Alle door de Instructeur verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de Training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de      Instructeur worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

9.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Instructeur dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.

9.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist de Instructeur. Deze beslissingen zijn bindend.

9.3 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder Instructeur ressorteert.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Tinley Gedragstherapie voor Dieren

Van diergedragstherapeut  J. Sauerbreij, gevestigd te Linschoten en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30167573.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de gedragstherapeut met de cliënt afspreekt een gedragstherapeutische behandeling in te stellen voor de huisdier(en) van die cliënt.

1.2 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de uit te voeren therapie.

1.3 Gedragstherapeut: J. Sauerbreij, gevestigd te Linschoten, aangesloten bij Tinley gedragstherapie voor Dieren.

1.4 Cliënt: de eigenaar van het dier, die de gedragstherapeut inschakelt en opdracht geeft voor de gedragstherapeutische behandeling van het gedrag van zijn dier.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken met een van tevoren afgesproken tijdsduur.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de cliënt heeft gegeven en die de gedragstherapeut heeft aanvaard conform artikel 1.1.

2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose en van (een serie van) vervolgafspraken ter begeleiding van cliënt in het uitvoeren van de therapie.

2.3 Opname in het agenderingssysteem van de gedragstherapeut geldt bij een mondelinge afspraak als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 De gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragstherapeut op te volgen.

3.3 De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van de cliënt, gedragstherapeut en omgeving.

3.4 De cliënt dient voorafgaand aan de gedragstherapeutische behandeling de gedragstherapeut te informeren indien sprake is van (een vermoeden van) van een (besmettelijke) ziekte van het dier of als het dier recent in contact is geweest met een ander ziek dier. De gedragstherapeut beoordeelt of de behandeling op dat moment kan doorgaan.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het maken van een vervolgafspraak door beide partijen conform artikel 2.

4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;

4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1 In de overeenkomst stellen de gedragstherapeut en de cliënt de vergoeding vast voor de overeengekomen gedragstherapeutische behandeling. Het tot stand komen van de overeenkomst leidt altijd tot de verplichting van betaling.

5.2 In de overeenkomst stellen de gedragstherapeut en de cliënt vast op welke wijze en binnen welke termijn de vergoeding voor de behandeling dient te worden voldaan.

5.4 Het in termijnen betalen van de vergoeding voor de gedragstherapeutische behandeling is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de gedragstherapeut.

5.5 Annulering door cliënt van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut aanvaard worden.

5.6 Indien de cliënt een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

5.7 Indien de afspraak binnen vijf dagen voor aanvang van de afspraak wordt geannuleerd, brengt de gedragstherapeut 25% van de vergoeding voor de betrokken afspraak in rekening.

5.8 Indien de cliënt de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.

5.9 Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, probeert de gedragstherapeut de cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Indien de cliënt dit bericht van annulering onverhoopt niet tijd ontvangt, kan hij geen rechten ontlenen aan het niet ontvangen van het bericht van annulering.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De gedragstherapeut zal in alle redelijkheid zijn uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te bereiken. De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van gedrag van het dier. Een garantie op de uitkomst van de behandeling kan echter niet gegeven worden. De gedragstherapeut kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van het gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.2 De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.

6.3 De gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cliënt. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).

6.4 Cliënten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn/haar dier geldig is.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1 De gedragstherapeut beschouwt alle aan hem verstrekte informatie als vertrouwelijk voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 De gedragstherapeut gebruikt eventueel gemaakt video- of fotomateriaal alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1 De gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2 Alle door de gedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 9: KLACHTENREGELING

9.1 Indien de cliënt niet tevreden is over de gedragstherapeut of de gedragstherapeutische behandeling, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de gedragstherapeut. De gedragstherapeut zal samen met de cliënt proberen het probleem op te lossen.

9.2 Als de cliënt niet tevreden is over de door de gedragstherapeut geboden oplossing, dan kan de cliënt een klacht indienen bij Tinley Gedragstherapie voor Dieren B.V., t.a.v. mw. Drs. E. Teygeler, email: info@tinley.nl.

9.4 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de gedragstherapeut ressorteert. Op de overeenkomst tot opdracht is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de gedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.

10.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist de gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden?

 Stel ze gerust aan uw Tinley-gedragstherapeut.